Hem / Hitta artiklar / Hans Lidman och Svartån

Hans Lidman och Svartån

Att återskapa ett legendariskt fiskevatten

Anders Persson fiskar Mållångsboån

Sportfiskarna påbörjade 2019 en restaurering av Nedre Tälningsån i Ovanåkers kommun i Hälsingland. Ån ligger i det vattensystem som den kända författaren Hans Lidman fiskade i och som han odödliggjorde genom fiskeupplevelserna i sina böcker. För att inte avslöja var hans fiskevatten låg så kallade han alla de olika fiskeplatserna för Svartån. Innan fiskens levnadsmiljö förstördes fanns här i Hans Lidmans ”Svartån” ett fantastiskt fiske efter framförallt stor öring.

Text: Bengt Olsson Foto: Peter Hallgren, Bengt Olsson

Hans Lidmans berömda Svartån, som han skrev om i bland annat ”Det nappar i Svartån” var flera olika åar. Det är känt att Hans Lidman fiskade i och även skrev om sina fiskeupplevelser från främst Flaxnan och Mållingsboån, men även Övre Tälningsån och Häsboån. Alla åarna är delsträckor och biflöden i Frösteboåns vattensystem som mynnar i Voxnan nära tätorten Alfta.

Svartån Hans Lidman
Hans Lidmans berömda Svartån var egentligen flera olika åar.

Legenden Hans Lidmans Svartån – mer än en å

När man tittar på kartan ser man att systemet en gång i tiden måste varit en närmast optimal miljö för öringen: ringlande och varierande åsträckor med fall och strömmar växlar med stora sjöar. Här fanns både goda lek- och uppväxtmöjligheter. Öringarna var talrika och växte sig stora. Det fanns fiskar på upp till två kilo eller mer i strömmarna. Även harren fanns i mängder i nedre delen av systemet. Lidmans böcker vittnar om ett fantastiskt flugfiske i de olika strömmarna.

Idag har Frösteboån klassningen ”Måttlig ekologisk status”, bland annat på grund av vandringshinder i form av dammar och vattenkraftverk som har tydlig negativ påverkan på fisken i ån. Därtill tillkommer flera omgångar av kraftig flottledsrensning genom sprängning och schaktning som kraftigt utarmat miljön. Öringen finns kvar i delar av avrinningsområdet, men det fantastiska fisket är borta sedan mer ett halvt sekel.

Hans Lidmans mållangsboån
Vackra Mållångsboån är delvis restaurerad men påverkas fortfarande negativt av reglering.

Nedgången började redan under Lidmans tid, vilket han även med stor sorg skrev om. Bland annat Mållångsboån blev redan på 1940-talet torrlagd genom reglering av sjön Mållången. Förstörelsen av strömvattnen är samma tragiska historia som utspelades överallt under flottningsepoken och när industrialiseringen krävde mer elkraft.

Från många förstörda vatten finns inga uppgifter dokumenterade om hur fisket var innan exploateringen och ofta finns ingen levande kvar som kan minnas och vittna om vilka värden i form av fiske och naturupplevelser som gått förlorade. Men ”Svartån” är ett viktigt undantag: tack vare Lidmans författargärning finns det bevarat till eftervärlden att naturtillståndet var att det vakade fullt med stora, prickiga öringar i strömmarna. Enligt Lidman var Svartåöringen den vackraste av alla varelser.

”Den stora skatten – det var Svartåns försvinnande stam av gulbukiga och välväxta laxöringar, de starkaste men också de skyggaste bland fiskar”

(Från ”Det nappar i Svartån”)

Hans Lidman Svartån
Innan åtgärden var den kraftigt rensade Nedre Tälningsån en steril miljö för fisken.

Restaureringen av Nedre Tälningsån

Nedre Tälningsån rinner mellan sjöarna Tälningen och Mållången och har potential att åter bli ett viktigt lek- och uppväxtområde för öring av Svartåstammen. Fiskevårdsprojektet som nu påbörjats omfattar undersökande elfiske, samt kartering och olika biotopvårdsarbeten i nedre delen av ån. Sträckan var innan åtgärd kraftigt kanaliserad och utgjorde en mycket steril miljö med få ståndplatser för fisken.

Fiskevård med grävmaskin
Numera arbetar maskiner åter i Svartåsystemet, men nu i naturvårdens tjänst.

Under september genomfördes biotopvård i vattendraget av företaget Fiskevårdstjänst. Stenblock återfördes då till strömfåran med hjälp av grävmaskin, ån bräddades, sidofåror öppnades åter upp och ved har lagts ut. I en särskild insats återfördes lekgrus med hjälp av helikopter.

restaurering av Hans Lidmans Svartån
Efter åtgärden då sten och ved lagts ut får ån ett mer naturligt flöde och fisken har återfått många ståndplatser.

Åtgärderna kommer att ge öringen fina lek- och uppväxtmiljöer då ån blir långt mer produktiv. Redan medan restaureringsarbetet pågick noterades att öring intog de återställda strömsträckorna. Med största sannolikhet har öringen redan under hösten lekt i ån. En förutsättning för att leken ska lyckas är dock att vattenflödet i ån regleras skonsamt via den regleringsdamm som finns vid utloppet av sjön Tälningen.

Lokala eldsjälar bakom projektet

Lokala sportfiskare tog de första initiativen till projektet som sedan växte till en konkret plan. Bland annat eldsjälarna Anders Persson och Christer Åsentorp har varit drivande i att fiskevårdsåtgärderna i Nedre Tälningsån nu förverkligades. Sportfiskarna kunde ta över projektledningen och få finansiering för restaureringsåtgärderna. Projektet stöttades med medel från Havs- och Vattenmyndigheten, LOVA-anslaget, Abu Garcia Fiskevårdsfond, Ge fan i våra vatten och fiskeavgiftsmedel.

Hans Lidman Det nappar i Svartån
Anders Persson med den klassiska boken Det nappar i Svartån av Hans Lidman.

Viktigt att nämna är även att lokala ideella krafter tidigare har haft framgång i att förbättra vattenmiljön i Mållångsboån nedströms sjön Mållången, där många av Lidmans klassiska fiskeplatser ligger. Efter en lång kamp blev kraftbolaget efter en miljödom 2001 tvungna att släppa mer vatten i Mållångsboån och att bygga en fiskväg förbi regleringsdammen. Under sommaren 2005 genomfördes även biotopvård i ån för att återställa skadorna från flottledsrensningen.

Det går idag åter att fiska öring i Mållångsboån, även om fisket tyvärr ännu inte är i närheten av vad det var under Hans Lidmans glansdagar. Sedan 2003 förvaltar föreningen Woxnadalens Flugfiske den övre sträckan av ån. Denna del är nu en ren flugfiskesträcka med återutsättningsfiske och strikta fiskeregler.

Öring i Svartån
Än finns de storprickiga och guldbukiga Svartåöringarna kvar. Här fångade vid elfiske i Övre Tälningsån.

Vad kan mer göras för Hans Lidmans Svartån?

På en önskelista över åtgärder som ytterligare skulle kunna återställa miljön för Svartåöringen finns bland annat fria vandringsvägar i hela systemet, en mer naturlig reglering av vattnet samt en mer genomgripande restaurering av flottledsrensningen i Mållångsboån. Sportfiskarna kommer att jobba vidare för att nå så långt som det är möjligt med dessa och andra åtgärder under kommande år. Ett större informationsprojekt om Hans Lidmans Svartå är även inplanerat.

En sann kulturgärning – i Hans Lidmans fotspår

Att återställa Hans Lidmans fiskevatten och Svartån är i många avseenden en ren kulturgärning. Hans Lidman var en mycket mångsidig och produktiv författare som totalt skrev ett 60-tal böcker, varav många blev försäljningssuccéer och trycktes i stora upplagor. Under 1950- och 1960-talet var han en av landets mest lästa författare. Berättelserna från Svartån återkommer i många av hans titlar som än i dag har stora läsarskaror.

Återskapande av Svartån
Anders Persson visar här på de stenvallar som schaktats upp på stranden av Nedre Tälningsån.

Hans Lidman har en särställning som skildrare av natur- och fiskeupplevelser. Själva fiskets teknik, redskap och beten är inte främst i hans berättelser. Oftast är det de långa vandringarna genom skogar och över berg till fiskevattnet, djur- och naturupplevelser och vila vid elden i väntan på ett vak som är mest framträdande. Men kärleken till de vackra vakande öringarna i hans älskade Svartå är så stark att den fortfarande gör ett djupt intryck även på nya läsare.

Att restaurera Svartån och därmed återge dess öringar deras rättmätiga levnadsmiljö är viktig och nödvändig naturvård, men även en kulturgärning som på allvar berör tusentals människor.

Några boktips för dig som vill börja läsa Hans Lidman

  • Det nappar i Svartån
  • Fisket i våld (andra upplagan)
  • Gäddan som alltid högg
  • Laxögat
  • Fiskefeber
  • Nappatag
  • Sommarkväll vid Svartån
  • Pärlugglans skog

Mer om Hans Lidman, Svartån och fisket:

Grävmaskin i bäck
Peter Hallgren på företaget Fiskevårdstjänst gläds åt att få arbeta med naturvård i ett så klassiskt åsystem som Hans Lidmans Svartån.

Gillade du artikeln? Här har vi samlat fler artiklar av Bengt Olsson.