Hem / Storfiskregistret / Regler och minimivikter

Regler och minimivikter

Storfiskregistreringens regler

Här hittar du alla regler för registrering av storfiskar. Bland annat om vilka vatten fisken får fångas i och hur fiskens vikt och längd ska mätas.
Reglerna är giltiga från 2019-01-01 och tills vidare. Läs mer nedan.

1. Övergripande regler om fångstvatten och metod

Fisken ska ha fångats inom Sverige. Dock godkänns fisk som fångats på ”internationellt vatten” från båt som utgått från och åter anlöpt svensk hamn, utan att under mellantiden ha angjort utländsk hamn, eller ankrat upp på annat lands vatten. Med ”internationellt vatten” menas vattenområden som inte ingår i någon stats territorialvatten.
Ett undantag finns: för fiske i Öresund får båtar angöra dansk hamn i samband med inköp av bete. Syftet med angöringen i hamn får endast vara betesinförskaffning. Öresund är avgränsat i norr av en linje mellan Kullen och Gilleleje och i söder av en linje mellan fyren Falsterbo rev och Stevns klint. Klicka för att se karta här.
En yttre gräns för storfiskregistrering gäller. Den gränsen finns mellan Skagerrak och Nordsjön och definieras av en linje mellan Hanstholm i Danmark och Lindesnes i Norge. Klicka för att se karta här.

Fisk som fångats utanför nämnda område/Skagerrak godkänns inte. Även Östersjön omfattas av regeln att fisken ska fångats på svenskt, eller ”internationellt vatten”, enligt definitionen ovan.
Fisken ska vidare ha fångats med spö och krok (t ex spinn, fluga, mete, pimpel eller trolling). Den ska ha krokats i (inuti) mun eller svalg. Fisk som avsiktligt eller oavsiktligt har krokats på annat sätt registreras inte. Inte heller godkänns fångad fisk om spöt överlämnats till annan person under drillningen, eller om fisken har fångats i strid med gällande fiskelagstiftning. För att en fisk  ska godkännas ska den under hela fajten ha vevats upp för hand. Fångsten får exempelvis inte vinschas upp med hjälp av en elrulle. Undantag görs för dokumenterade funktionshinder.

2. Fiskens artidentitet

Fiskens artidentitet måste styrkas. Anmälaren ska bifoga så god dokumentation som möjligt. Minst ett tydligt foto ska alltid medfölja storfiskanmälan (se även punkt 6 om foto).
Potentiella rekordfiskar av fiskarter som lätt kan förväxlas med andra bör djupfrysas för att efter begäran kunna skickas in till storfiskregistreraren eller person som denne utser, för inspektion (se även punkt 7). Öring från vatten dit havsöring har tillträde, klassas alltid som havsöring.

3. Uppgifter i anmälan

Obligatoriska uppgifter är: vikt, längd, datum, fångstplats, fångstdjup, namn på fångstman, kontaktuppgifter, vågtyp och vittnens namn. I anmälningsformuläret finns anvisningar.
OBS! När det gäller fångstplats ska namn på vattnet (det vill säga sjö, å, älv, fjärd, havsområde etc) anges. Ange kommun, närmaste ort, eller platsnamn vid fiske i geografiskt omfattande och stora vatten som stora insjöar, kust, eller älvar/stora åar, så att inga tveksamheter föreligger. (Skriv till exempel: ”Dalälven vid Hedemora”, ”Vänern, Mariestad”, ”Ronneby skärgård” etc.).
I de fall då vattnet saknar namn, som i vissa dammar, ska närmaste tätort eller annat platsnamn uppges. För fisk fångad i havet ska antingen position, eller namn på plats/vrak/rev etc anges, där så är möjligt. Fångstdjup/fiskedjup är obligatoriskt för fiske i marin miljö.
Fisken måste anmälas senast en månad efter fångsten!

4. Vägning och mätning

Vägning av fisk ska ske på våg som regelbundet kontrolleras av Statens Provningsanstalt eller annan kontrollmyndighet. Sådana vågar finns bland annat i affärer, på postkontor, järnvägsstationer samt fiskauktionshallar. Fisk kan godkännas för registrering även om den vägts på handvåg av god kvalitet under förutsättning att denna kontrollerats mot våg godkänd enligt ovan (se även punkt 6). Sportfiskarnas Storfiskregistrering testar årligen att antal handvågar. Listan över godkända vågar finns här: Godkända vågar.
Vägning bör ej ske ombord på båt. Vägning ska ske noggrant och vikten ska anges exakt (ingen avrundning) samt styrkas av minst ett vid vägningen närvarande vittne. Vågtyp och fabrikat ska anges i storfiskanmälan.
Mätning av fisk ska ske enligt bild uppe till höger på denna sida och mätningen ska styrkas av minst ett vid mätningen närvarande vittne. Fiskens längd bör anges i anmälan. Det är önskvärt om också omkrets anges. För plattfiskar: ange istället bredd.

Klicka här för att se aktuella minimivikter för registrering i kg
För den storvuxna och svårhanterliga hajarten håkäring samt för hälleflundra godkänner vi längdmätning (cm) istället för vikt för att möjliggöra återutsättning av fångsten. Håkäring får ej lyftas ombord, utan ska mätas och fotograferas i vattnet. Minimivikterna kan förändras i början av januari varje år. Anmälan om andra än ovanstående fångster är intressanta och välkomna. Dock ska fisken väga minst 250 gram.

5. Fiskarter och storfisknålar

Fiskarterna i tabellen ovan registreras för närvarande och berättigar till storfisknålen efter godkänd storfiskanmälan. Anmälan kan göras av andra arter än dessa. De kan registreras om fångsterna bedöms ha synnerligt värde ur sportfiskesynpunkt eller om fisken håller en för arten mycket hög vikt. Denna bedömning görs av Sportfiskarnas storfiskregistrerare. Beslutet kan ej överklagas. Totalfredade arter som mal, knaggrocka, slätrocka, håbrand, majfisk, staksill, pigghaj och småfläckig rödhaj registreras inte. Ål registreras endast om den fångats i vatten som är godkända och listade av Havs- och Vattenmyndigheten.

(Fiskarter som inte går att registrera i storfiskregistret, men som kan vara av intresse för vetenskapen registreras med fördel i Artportalen.se).

Storfisknålen i guldutförande kan erhållas efter 10 fångade godkända arter. Ett artprotokoll ska föras av den fiskande och skickas till Storfiskregistreraren för kontroll när 10 arter fångats. 20 fångade arter ger guldnål försedd med lagerkrans. 30 arter ger en röd och 40 arter ger en grön lagerkransnål. 50 arter ger en vit lagerkransnål och 60 godkända arter ger en blå lagerkransnål. För 70 arter finns en svart lagerkransnål.

Ladda hem artprotokoll här.

6. Regler för foto

Minst ett foto av god kvalitet ska medfölja anmälan. Helst bör det finnas ett foto på fisk och fångstman, samt ett foto som visar fisken mot referensföremål. Finns inte foto med referensföremål bilagt anmälan förbehåller sig Sportfiskarna rätten att underkänna fisken.
Fotomontage och manipulation av foton är inte tillåtna. Bildredigering måste ske med försiktighet och vid behov ska fångstmannen kunna skicka in originalfoton för granskning

För arter som är svårbestämbara måste fotografiets kvalitet vara sådant att det utan tveksamheter går att tillstyrka arttillhörighet. Det skall gå ett urskilja detaljer så som fjäll och taggstrukturer. Ett exempel på sådan art är stäm. Sportfiskarna förbehåller sig helt rätten att i annat fall utan möjlighet till överklagan att underkänna fisken för registrering.

När anmälaren skickar in fisk för registrering intygar denne att fotografen ger Sportfiskarna rätt att nyttja insända foton utan ersättning. Sportfiskarna får även överlåta denna rättighet i sammanhang kopplade till Storfiskregistreringen (exempelvis som fri pressbild i samband med svenska rekord).

7. Svensk rekordregistrering

För att godkännas som officiellt svenskt rekord ska fisken dokumenteras med tydligt foto tillsammans med referensföremål, till exempel måttband, tändsticksask eller dylikt.
Fisken ska vid fotografering vara stilla och helst liggande för att fullgod dokumentation ska bli möjlig.
Vägning ska ske på av Statens Provningsanstalt eller annan kontrollmyndighet kontrollerad våg. Även fiskar vägda på stadigt upphängd handvåg (någon av vågarna som är godkända för Storfiskregistrering av Sportfiskarna) kan godkännas. En sådan våg ska i så fall skickas till Sportfiskarna för laboratoriekontroll.
Minst ett vittne till fångsten och en till vägningen/mätningen ska finnas. Om vittne saknas går det även att skicka in video, eller visa liveupptagning/film från fångstögonblick och vägning.  Svenskt rekord ger en särskild rekordnål och ett rekorddiplom.
 
Sätts fisk över rekordvikt ut i ett vatten kan inte detta vattens fiskar av den specifika arten uppnå rekordstatus. Det gäller alltså oavsett om fiskarten i fråga kommer från en odling eller flyttas från ett annat vatten.