Hem / Hitta artiklar / Fiskevård för havsöring

Fiskevård för havsöring

Havsöring landet runt - del 2/3

Fem fiskevårdare sammanfattar läget för vild havsöring från Bohuslän till norra Hälsingland. Läs Svenskt Fiskes sammanställning av sportfisket efter havsöring och våra fiskevårdsinsatser landet runt.

Region mitt

Fiskevård

Fiskevårdaren John Kärki sammanfattar läget i Region mitt.

I bland annat vattendrag i Uppland har vi lyckats återetablera öring genom utsättning av yngel och smolt i kombination med enklare biotopvård. Utsättningen gjordes 2019 och redan vid elprovfisket 2022 fångades mycket glädjande vilda yngel av havsöring. Vi kommer även fortsatt följa utvecklingen med elprovfiske.

Vi har generellt gjort många insatser med grus och sten i Stockholmsområdet där vi lokalt fått rekrytering, men det är ännu för tidigt att utvärdera dessa åtgärder än. Fler lek- och uppväxtområden i våra vattendrag är dock en viktig framgångsfaktor för öringen.

Michael Seeberg
Michael Seeberg

Ett annat exempel på åtgärd är i bäckar som mynnar i Bråviken där manuell biotopvård genomförts med att luckra upp sedimenterat grus, så att fler lekbäddar har blivit tillgängliga.

Stockholms vattendrag producerar ett bra år hälften av sin potential i vild smoltproduktion. Det som kvarstår för att öka produktionen i länet är att riva ut olika dammar och sen måste hydrologin förbättras för att säkra tillgången på vatten i vattendragen. Mycket av fiskevårdsarbetet som krävs nu består av tunga och traggliga tillståndsprocesser för att man sedan exempelvis ska kunna ta bort dammar.

Region norr

Fiskevårdsåtgärder i Region Norr

Fiskevårdaren Jessica Dolk sammanfattar läget i Region norr.

De senaste åren har Sportfiskarna rivit en rad dammar och åtgärdat vandringshinder samtidigt som omfattande biotopåterställningar utförts i regionen. Vi har lyckats återintroducera havsöring i två kustmynnande vattendrag. Stort fokus det senaste året har legat på den viktiga kartläggningen som alltid är grunden till lyckade restaureringar. Vi har även köpt ett vattenkraftverk i Västernorrland som nu kommer att avvecklas och vi ska därefter arbeta för att få till bättre miljöer för fisk i det vattensystemet. Det har vidare gjorts- och pågår olika restaureringar inom regionen utfört av kommuner, länsstyrelser och privata aktörer. Två av dessa projekt är Reborn och Ecostreams for LIFE.

Jessica Dolk
Jessica Dolk

Nödvändiga åtgärder

För att få det vilda beståndet av havsöring att öka i regionen behöver vi framför allt se till att arten har tillgång till passande miljö för alla stadier av livscykeln. Vandringshinder måste åtgärdas och viktiga habitat återställas. Vattenhållande åtgärder är viktiga då utdikning gjort att landskapet snabbt dräneras vilket bidrar till uttorkning, ökad vattentemperatur och låga syrenivåer.

Det storskaliga industrifisket efter strömmingen måste stoppas så att till exempel säl och skarv inte behöver söka sig nära kusten för att hitta föda. Båda dessa arter utgör stora hot för havsöringen i regionen och predationen bör minskas. Vi måste generellt sträva efter en förvaltning som gynnar havsöringen lokalt oavsett om förvaltningen styrs nationellt eller genom EU-direktiv. En annan viktig faktor för havsöringen är att den nationella planen för moderna miljövillkor inom vattenkraften måste få fortsätta.

Region öst

Förslag på striktare fiskeregler

Fiskevårdaren Lars Vallin sammanfattar läget i Region öst.

På grund av vikande trender som både provfisken på lekfisk och elfiske på ung fisk visar, har ett förslag nu skickats in till HaV om att fredningsperioden i öns 25 fredningsområden förlängs med två månader, september respektive januari. Vidare föreslås en fångstbegränsning på en vild havsöring per dygn och fiskare. Om fångstbegränsningen införs blir regelverket då detsamma från Kalmar län upp till Västerbotten. Förhoppningsvis blir det en snabb handläggning på HaV så fredningsperioden kan införas till hösten.

Fiskevård fungerar

På Gotland och även i Kalmar län har vi genomfört ett stort antal åtgärder för havsöring. Många vattendrag har biotopvårdats och vandringshinder har avlägsnats. Att återskapa lek- och uppväxtplatser i strömvattenmiljöer är i regel tacksamt om det finns öring i systemet. Elprovfisken visar sedan ofta på höga tätheter av årsungar.

Förutom praktiska åtgärdsinsatser har vi även drivit förvaltningsrelaterade projekt, där Fiskeland Gotland med webbsidan fiskelandgotland.se är ett exempel. Det är fortsatt viktigt att sprida information om öringens ekologi, gällande regelverk och ett hållbart fiske.

Det är nödvändigt att arbeta mer med återställning av våtmarker och vattenhållande åtgärder för att förbättra vattentillgången i öringbäckarna. Finns det bara vatten så kommer Gotlands vattendrag att fortsätta producera havsöring. Det är även viktigt att fortsätta med direkta restaureringsåtgärder i åar och bäckar för att rätta till kvarstående problem med utdikningar, rätningar och rensningar.

Lars Vallin
Lars Vallin, foto: Elisabet Andersson/Gotlands Allehanda

Region syd

Fiskevård i produktiva åar

Fiskevårdaren Ebbe Berglund sammanfattar läget i Region syd.

I Ståstorpån i Trelleborg arbetar en markägarförening mycket aktivt med olika åtgärder för att förbättra vattenmiljön. Bland annat ska 120 ha våtmarksområde anläggas och 50 lekbäddar för öring har redan skapats som direkt lockat mängder av lekfisk. Sportfiskarna projektleder arbetet.

Råån i Helsingborg producerar mycket- och grov fisk. Här finns ett väldigt aktivt fiskevårdsområde som genomför många fiskevårdsåtgärder.

Nybroån i Ystad är idag ett av landets absolut mest havsöringsproducerande vattendrag. Tack vare en väldigt engagerad fiskeklubb har ån utvecklats enormt. På 60-talet var ån stendöd. Nu finns en fiskräknare som passeras av tiotusentals öringar årligen. Under ett dygn 2019 registrerades exempelvis 2500 fiskar och det är inte alldeles ovanligt med fisk över 100 centimeter.

Nybroån fiskevård
Nybroån

Hammarsbäck är artificiell och består av grundvatten från Limhamns kalkbrott som pumpas upp till vattendraget. Vattnet är kallt och näringsfattigt och lockar massvis med lekande havsöring. Sportfiskarna och Malmö stad har genomfört omfattande biotopvård i bäcken.

I Rönne å pågår just nu projektet LIFE Connects där tre kraftverksdammar ska avvecklas i Klippans kommun. Stora arealer lek- och uppväxtområden kommer då att tillgängliggöras för bland annat lax och havsöring.

Region väst

Exempel på fiskevård i Region Väst

Fiskevårdaren Michael Seeberg sammanfattar läget i Region väst.

Inom projektet Åtta fjordar finns en rad exempel på framgångsrika åtgärder för havsöring. Exempelvis har 16 olika vandringshinder åtgärdats. Åtgärderna bidrar till mer lek- och uppväxtområden. Ett annat exempel är ”Fiskevård i Stenungsund 2022–2024” där biotopvård genomfördes och olika vandringshinder åtgärdades. Inom projektet VVV ”Vatten värt att värna” genomförs olika vattenupphållande åtgärder som anläggning och restaurering av våtmarker. I Göteborgsregionen har fiskevård genomförts i en rad mindre bäckar. Trollåsbäcken, Kvibergsbäcken och Otterbäcken är några framgångsrika exempel.

Michael Seeberg
Michael Seeberg

Fortsatt åtgärdsarbete

Vi måste fortsätta att kartlägga kustmynnande vattendrag med biflöden som är känsliga för uttorkning och restaurera våtmarker och plugga igen diken i avrinningsområdena. Vattenhushållningen blir en avgörande fråga för havsöringsförande vattendrag på hela västkusten. Uppföljning av våra åtgärder genom elfiskeundersökningar är även viktigt. Varje höst håller vi efter igensatta galler och kulvertar för att fisken ska nå sina uppströms liggande reproduktionsområden, men fler vattendrag bör inventeras innan lekperioden för att säkerställa fria vandringsvägar.